Believe

บทสวดรัตนสูตร ขจัดโรคภัย ไล่โควิด-19

Hits: 141

บทสวดรัตนสูตร คาถา สวดมนต์ไล่โควิด ขจัดโรคภัย สืบทอดจากสมัยพุทธกาล โดยมีตำนานเล่าว่าพระพุทธเจ้าประทานแก่ พระอานนท์ นำสวดแก่ชาวเมืองเวสาลี ที่กำลังเผชิญโรคระบาด อดอยาก จนรอดพ้นได้อย่างอัศจรรย์

บทสวดรัตนสูตร คาถาไล่โควิด

(ตั้งนะโมฯ 3 จบก่อนเริ่มบทสวด)

ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ  ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข

สัพเพ วะ ภูตา สุมะนา ภะวันตุ อะโถปิ สักกัจจะ สุณันตุ ภาสิตัง  ตัสมา หิ ภูตา

นิสาเมถะ สัพเพ เมตตัง กะโรถะ มานุสิยา ปะชายะ

ทิวา จะ รัตโต จะ หะรันติ เย พะลิง  ตัสมา หิ เน รักขะถะ อัปปะมัตตาฯ

 

ยังกิญจิ วิตตัง อิธะ วา หุรัง วา.  สัคเคสุ วา ยัง ระตะนัง ปะณีตัง

นะ โน สะมัง อัตถิ ตะถาคะเตนะ.  อิทัมปิ พุเธ ระตะนัง ปะณีตัง

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุฯ

 

ขะยัง วิราคัง อะมะตัง ปะณีตัง. ยะทัชฌะคา สักยะมุนี สะมาหิโต

นะ เตนะ ธัมเมนะ สะมัตถิ กิญจิ. อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุฯ

 

ยัมพุทธะเสฏโฐ ปะริวัณณะยี สุจิง. สะมาธิมานันตะริกัญญะมาหุ

สะมาธินา เตนะ สะโม นะ วิชชะติ. อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุฯ

 

เย ปุคคะลา อัฏฐะ สะตัง ปะสัฏฐา. จัตตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนติ

เต ทักขิเณยยา สุคะตัสสะ สาวะกา. เอเตสุ ทินนานิ มะหัปผะลานิ

อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง  เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหนตุฯ

 

เย สุปปะยุตตา มะนะสา ทัฬเหนะ. นิกกามิโน โคตะมะสาสะนัมหิ

เต ปัตติปัตตา อะมะตัง วิคัยหะ. ลัทธา มุธา นิพพุติง ภุญชะมานา

อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง. เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

 

ยะถินทะขีโล ปะฐะวิง สิโต สิยา. จะตุพภิ วาเตภิ อะสัมปะกัมปิโย

ตะถูปะมัง สัปปุริสัง วะทามิ. โย อะริยะสัจจานิ อะเวจจะ ปัสสะติ

อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง. เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุฯ

 

เย อะริยะสัจจานิ วิภาวะยันติ. คัมภีระปัญเญนะ สุเทสิตานิ

กิญจาปิ เต โหนติ ภุสัปปะมัตตา. นะ เต ภะวัง อัฏฐะมะมาทิยันติ

อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง

 

To Top